top of page

Tagaseljaotsuse vaidlustamine

Tagaseljaotsuse vaidlustamisel tuleb silmas pidada nüansse, mis mittejuristile võib vahel tunduda keerulisena. Tänapäeval saab märksõnaga #tagaseljaotsus googeldades kiiresti vajalike seaduste ja lahendite viiteid. Mida tuleb kaja esitamisel meelespidada:

1. Tagaseljaotsuse peale saab kaja esitada üksnes kostja. Hageja suhtes otsuse vaidlustamiseks peab hageja esitama apellatsioonkaebuse.

  • TsMs § 420 lg 1 sätestab, et: „Kostja ei saa tagaseljaotsuse peale apellatsioonkaebust esitada, kuid võib esitada kaja. Hageja, kelle avalduse alusel on tehtud tagaseljaotsus või kelle avaldust kostja vastu tagaseljaotsuse tegemiseks ei rahuldata ja jäetakse tema hagi rahuldamata, võib esitada otsuse peale apellatsioonkaebuse.“

2. Tagaseljaotsust saab vaidlustada 30 päeva jooksul:

  • TsMS § 415 lg 2 järgi võib kaja esitada tagaseljaotsuse kättetoimetamisest alates 30 päeva jooksul ning kui otsus tehakse teatavaks avalikult, siis tähtaeg hakkab kulgema alates päevast mil isik sai tagaseljaotsusest või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada.

3. Kaja saab esitada üksnes mõjuvatel põhjustel, sh menetlusnormide rikkumisega:

  • TSMS § 415 sätete võib kostja esitada tagaseljaotsuse peale kaja, kui tema tegevusetus, mis oli tagaseljaotsuse tegemise aluseks, oli tingitud mõjuvast põhjusest. Kaja võib esitada sõltumata mõjuva põhjuse olemasolust, kui: 1) hagile vastamata jätmise puhul oli hagi kostjale või tema esindajale kätte toimetatud muul viisil kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega või elektrooniliselt; 2) kohtuistungile ilmumata jäämise puhul oli kohtukutse toimetatud kostjale või tema esindajale kätte teisiti kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega kohtuistungil või elektrooniliselt; 3) tagaseljaotsust ei võinud seaduse kohaselt teha.

4. Kaja esitamisel tuleb märkida nõutavad andmed, vtTsMS § 416 lg 1 ja lg 2:

1) viide otsusele, mille peale kaja esitatakse; 2) avaldus, et selle otsuse peale esitatakse kaja; 3) asjaolu, mis takistas kaja esitajal hagile vastamast või kohtuistungile ilmumast ja sellest teatamast ning selle põhistus, välja arvatud juhul, kui kaja esitamiseks ei ole mõjuv põhjus vajalik.

4) kajale tuleb lisada kõik asja ettevalmistamise lõpuleviimiseks vajalik.

5. Kaja saab samas menetluses esitada vaid 1 kord:

- kui menetlus taastatakse ja kui osapool taastatud menetluses istungile ei ilmu ja tema vastu tehakse uus tagaseljaotsus, siis ei ole tal enam õigust kaja esitada (vt TsMS § 419) Kostja saab teistkordset tagaseljaotsust vaidlustada apellatsioonkaebuse korras TsMS § 20 lg 1 üksnes tagaseljaotsuse tegemise eelduste kontrollimata jätmisele tuginedes.

bottom of page